Nhớt Wolver

Các sản phẩm dầu nhớt WOLVER tổng hợp này đã góp phần tiết kiệm chi phí cho các Công ty, Xí nghiệp, các đoàn xe một cách trực tiếp bằng việc kéo dài chu kỳ thay nhớt, cũng như gián tiếp thông qua việc giảm mức tiêu hao nhiên liệu, bảo vệ hiệu quả động cơ, kéo dài thời gian sử dụng phương tiện giữa các lần bảo dưỡng, đại tu…